Dr.Khatri Mahavidyalaya | Library

Dnyandeep Shikshan Prasarak Mandal Chandrapur

Governing Body

Sr. No. Name Designation
1. Dr N.H.Khatri President
2. Shri. D. S. Guntewar Working President
3. Adv. H. N. Jambhule Vice President
4. Dr. S. B. Kapoor Secretary
5. Shri. A. N. Khatri Joint Secretary
6. Smt. A. S. Parashar Treasurer
7. Dr. Smt. S. H. Khalatkar Member
8. Shri. A. V. Akulwar Member
9. Smt. U. B. Kapoor Member